Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia jest urlopem płatnym, do którego mają prawo określone grupy zawodowe. Aby taki urlop mógł zostać przyznany, podstawą jest wystąpienie u pracownika choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub takiej, do której powstania przyczyniają się m.in. czynniki środowiska pracy. Korzyści z urlopu dla poratowania zdrowia uzyskują jednak obie strony – zarówno pracownik, który może zregenerować swoje zdrowie, jak i pracodawca, którego pracownik odzyska pełną sprawność oraz siłę do dalszej, efektywnej pracy.

Kto może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Co istotne, z takiego urlopu skorzystać mogą nauczyciele, ale jak się okazuje, nie tylko oni. Urlop ten przysługuje także sędziom, kuratorom sądowym, prokuratorom, kontrolerom Najwyższej Izby Kontroli, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym PAN, pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy, strażakom oraz górnikom. Szczegóły dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia znajdziesz we wpisie na kapitalni.org.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Istnieją pewne warunki, których spełnienie umożliwia przejście pracownika na urlop dla poratowania zdrowia – co ważne, różnią się one w zależności od przedstawionej wyżej grupy społecznej, dlatego warto się z nimi dokładnie zapoznać. Kluczowy jest przede wszystkim staż pracy danego pracownika.

Przykładowo, w przypadku kontrolerów NIK, o taki urlop wnioskować mogą oni w sytuacji, gdy zatrudnieni są nie krócej niż 5 lat. Urlop ten przysługuje im maksymalnie dwukrotnie w okresie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli. Za urlop dla poratowania zdrowia przysługuje wynagrodzenie obliczone na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy (w czasie nieprzekraczającym łącznie 12 miesięcy).

Z kolei sędziowie uzyskują zgodę na urlop dla poratowania zdrowia od Ministra Sprawiedliwości – nie może on przekraczać okresu 6 miesięcy. W przypadku odmowy jego udzielenia sędzia może odwołać się w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy do Sądu Najwyższego.